زبون باز

با دنیا غریبگی نکن! زبان دنیا در دستان شماست.